قوانین و مصوبات

دادخواست دستور موقت مبنی بر تحویل فوری طفل
قوانین و مصوبات

نمونه دادخواست دستور موقت تحویل فوری طفل|راهکار

دادخواست دستور موقت مبنی بر تحویل فوری طفل مشخصات طرفین خواهان: مشخصاتزوجه خوانده: ممشخصات زوج وکیل یانماینده قانونی: مشخصات وکیل تعیینخواستهو بهای آن:دادخواست تقاضای صدور

ادامه مطلب »
دادخواست طلاق رجعی از ناحیه زوج
قوانین و مصوبات

نمونه دادخواست طلاق رجعی|راهکار

دادخواست طلاق رجعی از ناحیه زوج مشخصات طرفین خواهان: مشخصاتزوج خوانده: مشخصات زوجه وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای

ادامه مطلب »
نمونه دادخواست بطلان بیع
قوانین و مصوبات

نمونه دادخواست بطلان بیع|راهکار

خواهان: مشخصات خریدار خواندگان: 1-مشخصات فروشنده 2-مشخصات مالک وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن خواسته یا

ادامه مطلب »