نمونه دادخواست اذن طلاق|راهکار

دادخواست اذن طلاق به علت سوء معاشرت و سوء رفتار زوج و نقض شروط ضمن عقد نکاح

دادخواست اذن طلاق به علت سوء معاشرت و سوء رفتار زوج و نقض شروط ضمن عقد نکاح

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات زوجه
خوانده: مشخصات زوج
وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن
خواسته یا موضوع و بهای آن: تقاضای صدور حکم و اذن طلاق به لحاظ سوء معاشرت و سوء رفتار زوج و نقض موضوع و بهای شرط ضمن نکاح ناظر بر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به شرح متن
دلایل و منضمات دادخواست (مدرک): ۱-دلیل سمت / وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲-فتوکپی مصدق سند نکاحیه ۳- فتوکپی مصدق دادنامه شماره / مورخ …. تصدیری از شعبه ….. دادگاه عمومیجزایی…. موضوع کلاسه… ۴-ثانی دادخواست

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش …. / دادگستری شهرستان ….
سلام عليكم – احتراماً با اجازه و اختیار حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از ناحیه خواهان خاطر عالی را مستحضر میدارد خواسته مطروحه به استناد مدلول صدرالاشاره و توضیحات مشروحه آتی الذکر شایسته اجابت میباشد:
چه اولاً: بر اساس عقد نکاح موضوع سند نکاحیه شماره / مورخ …. تنظیمی دفترخانه شماره …. زوجیت دائم مابین صحابه دعوى محرز و مدلل است.
ثانیاً: خوانده به استناد دادنامه شماره / مورخ …. تصدیری از شعبه …. دادگاه عمومی جزایی (کیفری دو) …. به اتهام توهین و فحاشی / تخریب نسبت به موکله اینجانبه و خانواده اش به پرداخت مبلغ …. جزای نقدی بدل از حبس محکومیت حاصل نموده است.
ثالثا: به موجب مستفاد از قانون مدنی: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند و تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب میشود یا رفتاری که عشق و احترام به کانون خانواده و اقتضای محبت و همدلی بین دو همسر منافات دارد سوء معاشرت است و در حالت شدید میتواند مبنای طلاق قرار گیرد.
رابعاً: خوانده به موکله ضمن عقد خارج لازم و به عنوان یکی از ۱۲ شرط ضمن عقد نكاح، وكالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده تا در صورت تحقق هر یک از ۱۲ شرط یاد شده به انتخاب خود را مطلقه و در صورت بذل از طرف زوج قبول بذل نماید که در ما نحن فيه شرط ضمن عقد نکاح از سوی خوانده، نقض شده و وکالت نامه پیش گفته تنجیز یافته است.
خامساً: موکله از مجموع مهر خود به تعداد…… سکه بهار آزادی یک عدد آن را بذل نموده و از طرف خوانده قبول بذل می نماید.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: و استناداً به مواد ۱۱۰۳ و ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و استماع خواسته و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *