قوانین و مصوبات

دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی
قوانین و مصوبات

دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی

دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در راستای ماده ۶٢ قانون مجازات اسلامی، مواد ۵۵٣ و ۵۵٧ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹ قانون

ادامه مطلب »