مجازات شلاق

مجله حقوقی

تعلیق مجازات شلاق|راهکار

مطابق مفاد قانون مجازات، قانون گذار در شرایط خاصی این امکان را به وجود آورده که اجرای تمام یا بخشی از مجازات مرتکب جرم تعزیری

ادامه مطلب »