نمونه دادخواست بطلان عقد نكاح|راهکار

دادخواست بطلان عقد نكاح بلحاظ اشتباه ناشی از تدلیس

مشخصات طرفین

خواهان:مشخصات یکی از زوجین

خواندگان:۱-مشخصات یکی از زوجین ۲-مشخصات دفترخانه ازدواج

وکیل یا نمایندهقانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یا موضوع و بهای آن: تقاضای صدور حکم بر بطلان عقد نكاح مورخ …… تنظیمی دفترخانه شماره ….. به شرح متن

دلایل و منضمات دادخواست:1-دلیل سمت / وکالتنامه ممهور به مهر مالیاتی 2-فتوکپی مصدق سند نکاحیه فتوکپی مصدق شناسنامه خواهان 3-محتویات کلاسه پرونده…… شعبه …..دادگاه کیفری شهرستان….. 4-فتوکپی مصدق دادنامه شماره… مورخ …… تصدیری ازشعبه….. دادگاه کیفری شهرستان …. 5-ثانی دادخواست

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش…/دادگستری شهرستان…..

سلام عليكم – احتراماً با اجازه و اختیار حاصل از یک برگ وکالتنامه ممهور به مهر مالیاتی بهوکالت از ناحیه خواهان به استحضار میرساند:

۱-سند رسمی نکاحیه شماره……… مورخ ….. تنظیمی دفتر خانه ……. حکایت از عقد نکاح و زوجیت از نوع دائم مابین صحابه دعوی دارد (پیوست شماره یک)

۲- با وصف فوق اخيراً كاشف بعمل آمد خوانده بعنوان زوج/زوجه با ارائه شناسنامه جعلی هویت واقعی خود را در حین نکاح یاد شده پنهان داشته است. (پیوست شماره چهار)

3-مستفاد از قانون مدنی اشتباه اساسی و موثر خواه در اثر پندارهای نادرست و ظاهر فریبنده ، سبب بطلان عقد است.

بنائا علیهذا با تقدیم دادخواست:

در نتیجه تدلیس و خدعه طرف مقابل،بناء عليهذا : با تقدیم دادخواست حاضر و استناداً به ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م رسیدگی و استماع خواسته و در ما نحن فيه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *