نمونه دادخواست بطلان شرط توارث|راهکار

نمونه دادخواست بطلان شرط توارث

دادخواست بطلان شرط توارث نامشروعضمن عقد نكاح منقطع

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات زوج یا وراث قانونی زوج متوفی

خوانده: مشخصات زوجه

وکیل یا نماینده قانونی: وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یا موضوع و بهای آن: تقاضای صدور حکم بر بطلان شرط توارث نامشروع ضمن عقد نکاح منقطع به شرح متن

دلایل و منضمات دادخواست(مدرک): ۱-دلیل سمت / وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲-فتوکپی مصدق سند نکاحیه ۳-ثانی دادخواست

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش …/ دادگستری شهرستان …

سلام علیکم – احتراماً به وکالت از ناحیه خواهان خاطر عالی را مستحضر می دارد:

۱-بر اساس عقد نکاح موضوع سند نکاحیه شماره / مورخ ……. تنظیمی دفترخانه شماره ….. زوجیت از نوع منقطع مابين صحابه دعوى محرز و مثبوت است.مهر معين شده مبلغ …. ریال بوده و مدت عقد از تاریخ …. شروع و در تاریخ …. خاتمه خواهد یافت.

۲-با وصف فوق در عقد نكاح منقطع مزبور «له» خوانده شرط شده مشارالیه از موکل ارث خواهد برد. 

۳-به موجب مستفاد از قانون مدنی: توارث زوجین از یکدیگر منحصر در نکاح دائم است، زیرا ماده ۹۴۰ ق.م. در مقام بیان حکم توارث زوجین است و راجع به توارث مُتعه بیانی ندارد و سکوت در مقام بیان دلیل بر عدم توارث زوجین در نکاح متعه میباشد به همین علت درج شرط توارث زوجه ضمن عقد متعه نیز نمی تواند آنان را وارث یکدیگر قرار دهد چرا که حکم توارث از نظر حفظ نظم اجتماعی وضع شده و از جمله قوانین آمره میباشد به همین جهت موصی نمیتواند بعضی از ورثه را از ارث محروم یا زیاده بر ثلث وصیت نماید، بنابر این شرط توارث زوجین در عقد، انقطاع سهیم نمودن غیر وارث در ترکه و تجاوز به سهم الارث ورثه قانونی میباشد لذا از افراد شرط نامشروع شناخته میشود. و بر طبق ماده ۲۳۲ ق.م شرط مزبور باطل است و به عبارت اخری و در فرض صحیح بودن شرط توارث زوجین در عقد انقطاع، میتوان هر شخصی را از خویشاوندان یا غیر آنها در ضمن عقود ،لازمه به وسیله شرط توارث، وارث قرار دارد در حالی که هیچ یک از فقها با این امر موافق نمیباشند همچنین مدلول ماده ۱۰۷۷ ق.م که اشعار دارد …. در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است نیز نمیتواند دلیل توارث زوجین در نکاح منقطع و یا دلیل بر صحت شرط توارث آنان قرار گیرد، چهرباب ارث راجع به توارث زوجین در نکاح منقطع نصی وجود ندارد.

 بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: و استناداً به ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م رسیدگی و استماع خواسته و در ما نحن فيه صدور حكم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *