نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی|راهکار

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی (هبه)

مشخصات طرفین

خواهان:مشخصات زوج

مشخصات زوجه: خوانده

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یا موضوع و بهای آن: الزام خوانده به حضور در احد از دفاتر ثبت و تنظیم سند رسمی هبه (مهر) به شرح متن مقوم بر ۵۱ میلیون ریال

دلایل و منضمات دادخواست (مدرک):۱-دلیل سمت / فتوکپی مصدق شناسنامه ۲-فتوکپی مصدق سند نکاحیه ۳-فتوکپی مصدق سند عادی هبه ۴-فتوکپی مصدق دادنامه شماره / مورخ ….. شعبه…… ۵- فتوکپی مصدق وکالت نامه رسمی شماره / مورخ ….. ۶-ثانی دادخواست

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش… / دادگستری شهرستان…

سلام عليكم – احتراماً به استحضار میرساند:

۱-بر اساس عقد نکاح موضوع سند نکاحیه شماره / مورخ …. تنظیمی دفترخانه …. حوزه ثبتى …. زواج مابین صحابه دعوی با صداقی معلوم به میزان….. محرز و ثابت است.

۲-خوانده محترم بر اساس سند عادی مورخ … تمامی مهر خود را نسبت به اینجانب هبه نموده و در برابر این ،هبه وکالت نامه رسمی به شماره / مورخ …. دفترخانه …..به عنوان معوض دریافت نموده است.

۳- با وصف فوق مشارالیه علی رغم مراتب و معنونه در فوق اقدام به طرح دعوی در شعبه ….. دادگاه….. موضوع کلاسه ……. نموده و توفیق دریافت دادنامه شماره / مورخ …. پرداخت مهر را نیز داشته است.

۴- مستفاد از قانون مدنی تعریف ماده ۷۹۵ قانون مدنی و به خصوص کلمه «مال» شامل هبه دین و منفعت هم میشود و به تملیک رایگان عین اختصاص نمی یابد همچنین وجود شرط عوض در هبه منافاتی با رایگان بودن تملیک ندارد زیرا شرط در برابر تملیک قرار نمیگیرد و مقصود از هبه معوض در بند (۲) مادهمتضمن محکومیت اینجانب به۸۰۳ قانون یاد شده در ،فوق هبه با شرط عوض است که پس از اجرای شرط بر واهب واجب میشود.

بناء عليهذا: با تقدیم دادخواست حاضر و استناداً به مواد ۷۹۵ قانون مدنی و به بعد آن و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و در ما نحن فيه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضردادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *