اهلیت

مجله حقوقی

مفاهیم ابتدایی حقوق

۱. حقوق : مجموعه قوانین است که حاکم بر روابط انسان هاست که با هدف استقراء عدالت و ایجاد نظم به وجود آمده است. ۲.

ادامه مطلب »