پاک کردن اسم فرزند از شناسنامه|راهکار


پاك كردن اسم فرزند از شناسنامه به هیچ وجه امکان پذیر نیست و والدین فرزند نمی‌توانند به هر دلیل نام فرزندی را که با آن ها رابطه خونی دارد از شناسنامه خود حذف کنند. در دعوای لعان که پدر فرزند متولد شده را از خود نمی‌داند اگر این امر ثابت شود اسم فرزند در شناسنامه پدر ثبت نشده و رابطه آن ها قطع می‌گردد. در این شرایط اسم فرزند فقط در شماسنامه مادری که از شکم او خارج شده است درج می‌شود و طبعا چنین فرزندی فقط از مادر ارث می‌برد. همچنین اگر پس از گرفتن شناسنامه المثنی به دلایل مختلف نام فرزند در شناسنامه هر یک از والدین ثبت نشده باشد آن‌ها باید دلیل ثبت نشدن نام فرزند را با ارائه دلایل مستند و مستدل پیگیری نمایند. حتی اگر رابطه والدین و فرزند به هر دلیل دچار تنش شود و آن ها راضی به حذف نام یکدیگر از شناسنامه هم باشند اینکار هم از نظر قانونی امکان پذیر نیست. اگر فرزندی فوت شده باشد و اطلاعات مرگ بچه در ثبت احوال درج شده باشد والدین بچه فوت شده می‌توانند با مراجعه به ثبت احوال نسبت به حذف نام او از شناسنامه خود اقدام کنند.

حذف اسم فرزند از شناسنامه مادر

حذف اسم فرزند از شناسنامه مادر به هیچ وجه امکان پذیر نیست و بر اساس قوانین جاری مادر نمی‌تواند اسم فرزند خونی خود را از شناسنامه حذف نماید؛ حتی در دعوای لعان که پدر، نسبت خود را با فرزند به دنیا آمده انکار میکند، در صورت اثبات چنین ادعایی هرچند ارتباط پدر و فرزند قطع می‌شود و پدر و فرزند نمی‌توانند از یکدیگر ارث ببرند.

اما ارتباط مادر و فرزند به قوت خود باقی است و آن ها از هم ارث می‌برند. بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال تمام اتفاقات مهم زندگی از قبیل ازدواج، طلاق، مرگ زوج و زوجه، بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل، اداره ثبت احوال درج گردد؛ در نتیجه امکان پاک کردن آن از شناسنامه وجود ندارد.

حذف اسم فرزند از شناسنامه پدر هم بر اساس قوانین جاری غیر ممکن است و پدر یا فرزند در صورت رضایت طرفین هم امکان انجام یک چنین کاری را ندارند؛ همچنین اگر فرزندی پس از تولد و گرفتن شناسنامه فوت نماید پدر و مادر می‌توانند با مراجعه به سازمان ثبت احوال نسبت به حذف نام فرزند فوت شده از شناسنامه خود اقدام نمایند.

حذف نام فرزند فوت شده از شناسنامه

حذف نام فرزند فوت شده از شناسنامه در صورتی امکان پذیر است که، برای بچه پس از تولد شناسنامه صادر شده باشد در این شرایط پدر و مادر کودک فوت شده می‌توانند برای حذف نام فرزند فوت شده به اداره ثبت احوال محل زندگی خود مراجعه کرده و نسبت به حذف نام او اقدام کنند، اما اگر فوت فرزند به هر دلیل ثبت نشده باشد و اطلاعات دقیقی درباره تاریخ و زمان فوت فرزند در دسترس نباشد.

والدین برای اثبات فوت فرزند و حذف نام او از شناسنامه می‌باید ابتداء به دادگاه حقوق عمومی مراجعه کرده و دادخواست واقعه فوت فرزند را ارائه دهند، سپس برای حذف نام فرزند فوت شده از شناسنامه خود، باید مدارکی مانند استشهاد نامه عمومی با امضای شهود معتبر را تهیه کرده و به دادگاه برای صدور رای ارائه دهند.

مرکز حقوقی راهکار

معمولا در ادامه پس از بررسی مدارک ارایه شده از سوی دادگاه حقوقی عمومی، در صورت تایید مدارک ارائه شده، حکم صادر می شود و والدین با در دست داشتن حکم صادر شده برای حذف نام فرزند فوت شده به اداره ثبت احوال مراجعه می کنند.

شناسنامه المثنی و حذف نام فرزند

پس از صدور شناسنامه المثنی گاهی اوقات به دلایل مختلف ممکن است نام فرزند از آن  حذف شود. در این شرایط هر یک از والدین که در شناسنامه المثنی نام فرزند یا فرزندانشان حذف شده باشد باید پس از مراجعه به مراکز قضایی و ارائه دادخواست نسبت به اصلاح شناسنامه خود اقدام کنند.
در این شرایط اگر مدارک و مستندات مستدل و محکمه پسند از سوی والدین برای اثبات نسبت خونی خود با فرزند ارائه شود و اشتباه در عدم ثبت نام فرزند یا فرزندان در شناسنامه المثنی ثابت گردد. دادگاه رای به ثبت نام فرزند یا فرزندان در شناسنامه المثنی داده و پس از صدور رای، اداره ثبت احوال نسبت به درج نام فرزند یا فرزندان در شناسنامه والدین اقدام می کند.

مجازات حذف نام فرزند از شناسنامه

بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال تمام اتفاقات مهم زندگی یک فرد مثل ازدواج، طلاق، تولد فرزند و غیره باید در شناسنامه ثبت گردد و امکان حذف آن ها به هیچ وجه وجود ندارد؛ مگر آنکه این کار به صلاحدید قانون و صدور رای قضایی انجام شود، با توجه به این ماده قانونی امکان حذف نام فرزند از شناسنامه به صورت قانونی وجود ندارد.
به بیان ساده رابطه والد و فرزند رابطه خونی است و امکان جدایی و یا انکار آن به صورت قانونی وجود ندارد. به همین دلیل تحت هیچ شرایطی قوانین جاری امکان حذف نام فرزند از شناسنامه را به والدین نمی‌دهند؛ لذا والدین نمی‌توانند نام فرزند یا فرزندان را از شناسنامه حذف نمایند.
وقتی که والدین مجاز نباشند و نتوانند نام فرزند یا فرزندان را از شناسنامه خود حذف کنند طبعا قانونگذار مجازات مشخصی را برای حذف نام فرزند از شناسنامه در نظر نگرفته است.

نبودن اسم فرزند در شناسنامه مادر

نبودن اسم فرزند در شناسنامه مادر از نظر قانونی امکان پذیر نیست و اگر به دلایل مختلف نام فرزند خونی در شناسنامه مادر درج نشده باشد، مادر یا فرزند می‌توانند با مراجعه به مراکز قضایی و ارائه مدارک مستدل و مستند نسبت به درج نام فرزند در شناسنامه مادر اقدام کنند.

نبودن اسم فرزند در شناسنامه پدر هم از نظر قانونی امکان پذیر نمی‌باشد و بر اساس قانون جاری پدر نمی‌تواند نام فرزند خونی خود را از شناسنامه حذف نماید.

با اینحال اگر به دلایل مختلف نام فرزند در شناسنامه پدر درج نشده باشد این حق برای پدر و فرزند محفوظ است که با تنظیم دادخواست و ارائه آن به مراکز قضایی محل زندگی خود نسبت با ارائه دلایل مستدل و مستند نسبت به ابطال شناسنامه قدیم و دریافت شناسنامه جدید اقدام کنند.

مرکز حقوقی راهکار

یکی از سئوالاتی که ممکن ذهن مخاطبان را به خود جلب کند این است که اگر اسم فرزند در شناسنامه پدر نباشد ارث میبرد؟ یا خیر؟ اگر اسم فرزند به هر دلیل در شناسنامه پدر ثبت نشده باشد و چنانچه پس از استعلام از اداره ثبت احوال، نام فرزند مورد نظر به عنوان فرزند فرد متوفی ثبت نشده باشد.

فرزند خواهان که نامش در شناسنامه پدر ثبت نشده باشد باید با مراجعه به مراکز قضایی، تنظیم دادخواست و ارائه مدارک مستند و‌محکمه پسند به اثبات نسبت خونی و‌قانونی خود با پدر اقدام کند، در غیر این صورت یعنی ناتوانی در اثبات نسبت خونی خود با والد نمی‌تواند از پدر ارث ببرد.

سخن پایانی

پاك كردن اسم فرزند از شناسنامه والدین از نظر قانونی امکان پذیر نیست به بیان دیگر پدر و مادر نمی‌توانند نام فرزند خونی و قانونی خود را از شناسنامه خود پاک نمایند، حذف اسم فرزند از شناسنامه مادر و حذف اسم فرزند از شناسنامه پدر در صورت وجود رابطه خونی و‌قانونی غیر ممکن است.

حذف نام فرزند فوت شده از شناسنامه پدر و مادر در صورتی امکان پذیر است که پس از تولد فرزند برای او شناسنامه صادر شده باشد در این شرایط پدر و مادر پس از مراجعه به اداره ثبت احوال و‌ارائه مدارک می‌توانند اینکار را انجام دهند پس از صدور شناسنامه المثنی اگر به هر دلیل نام فرزند حذف شده باشد.

والدین یا فرزند می‌توانند با ارائه مدارک مستدل نسبت به رفع مشکل اقدام کنند. مجازات حذف نام فرزند از شناسنامه والدین به دلیل عدم وجود چنین امکانی از نظر قانونی به وسیله قانونگذار به صورت روشن و مشخص تعیین نشده است حذف نام مادر از شناسنامه فرزند به هیچ وجه اماکن پذیر نیست.

نبودن اسم فرزند در شناسنامه مادر و نبودن اسم فرزند در شناسنامه پدر وجاهت قانونی ندارد و جواب این سئوال که اگر اسم فرزند در شناسنامه پدر نباشد ارث میبرد؟ یاخیر؟ این است که نبودن اسم فرزند در شناسنامه پدر به معنی عدم تعلق گرفتن ارث به فرزند است مگر آنکه فرزند بتواند رابطه خونی خود را با پدر در مراجع قضایی ثابت کند.

دریافت وکیل

گروه وکلای راهکار با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *