وطی و احکام و آثار آن| مرکز حقوقی راهکار

وطی و احکام و اثار ان

روابطی که در جامعه، میان اشخاص انجام می گیرد، دارای انواع مختلفی بوده که یکی از انواع رابطه، رابطه جنسی میان افراد است که در شرع و فقه اسلامی، تحت عنوان وطی، شناخته می شود.

وطی، که با الفاظ متفاوتی همچون جماع و دخول نیز در فقه، به آن اشاره شده، به معنی دخول آلت جنسی یک فرد در فرد دیگر، به اندازه ختنه گاه و بیشتر می باشد. این رابطه، در شرع اسلام و قوانین کشور ما، دارای انواع مختلفی بوده که هر کدام از این انواع، دارای احکام و آثار مخصوص به خود می باشند. این احکام، تا اندازه ای دارای اهمیت بوده که گاه، عدم رعایت آن، موجب صدور حکم رجم یا اعدام وطی کننده می گردد.

وطی چیست؟

برای اینکه به این سوال، پاسخ دهیم که وطی یعنی چه، لازم است به قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی که به ترتیب، منبع احکام حقوقی و کیفری مرتبط با رابطه جنسی در کشور ما بوده، مراجعه نماییم.

اما با مراجعه به این دو قانون و مطالعه مواد مندرج در هر یک از قوانین، متوجه می شویم که هیچ یک، واژه وطی را تعریف نکرده و در یک فصل جداگانه و اختصاصی، به بیان احکام و آثار آن نپرداخته اند.

لذا، برای پاسخ به این سوال که وطی یعنی چه و سپس، بررسی احکام و آثار آن، باید به فقه رجوع کرد و در مرحله بعد، با استفاده از فقه و مقررات پراکنده قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، به توضیح احکام و اثار وطی، پرداخت.

فقه اسلامی، در پاسخ به این سوال که وطی چیست، وطی را به معنای آمیزش و رابطه جنسی، توصیف کرده که در آن، دخول، تا اندازه ختنه گاه آلت تناسلی مرد، صورت گرفته و واژه های دیگری نظیر جماع، مواقعه، دخول و ایلاج نیز در همین معنا، مورد استفاده قرار می گیرند.

وطی، جماع یا مواقعه، در شرع و فقه اسلامی، دارای انواعی بوده که هر کدام، دارای احکام و آثار مخصوص به خود می باشند. بر اساس احکام مقرر در قرآن، احادیث و نظر فقها، وطی، از نظراسلام، شامل سه حالت بوده که این حالات، عبارتند از:

وطی مشروع: وطی مشروع، به رابطه جنسی گفته می شود که در آن، دخول، بعد از ایجاد یکی از اسباب شرعی حلال شدن رابطه، انجام می گیرد. از جمله، اسباب شرعی حلال شدن رابطه جنسی در فقه، نکاح بوده که خود، بر دو نوع دائم و موقت(صیغه) می باشد. بنابراین، در صورتی که عقد ازدواج، اعم از دائم و موقت، به طریق صحیح شرعی، میان یک مرد و زن، انجام گیرد، وطی و رابطه جنسی میان آنها ، از نوع وطی مشروع بوده و تابع احکام آن، در شرع و قوانین می باشد.

وطی به شبهه: منظور از شبهه، اشتباه است؛ بنابراین، وطی به شبهه، به معنای آمیزش و رابطه جنسی بوده که مبتنی بر اسباب شرعی نبوده و بنای آن، اشتباه دو طرف رابطه یا یکی از آنها می باشد. اشتباه نیز، خود دارای دو نوع است: اشتباه در حکم(به عنوان مثال، اشتباه در حکم ازدواج با مادر زن) و اشتباه در موضوع(به عنوان نمونه، اشتباه در هویت طرف مقابل). در بخش آخر مقاله، در مورد وطی به شبهه، احکام و آثار آن، به طور کامل صحبت خواهیم کرد.

مرکز حقوقی راهکار
مرکز حقوقی راهکار با همکاری برترین وکلای متخصص و مجرب، مشاوره و وکالت در امور حقوقی و کیفری رو به عهده میگیره.

وطی نامشروع: وطی نامشروع، به رابطه جنسی گفته می شود که در آن، دخول، بدون تحقق یکی از اسباب شرعی حلال شدن رابطه، انجام می گیرد. رابطه جنسی دو مرد با یکدیگر(لواط) و رابطه جنسی میان زن و مردی که با یکدیگر ازدواج نکرده اند، نمونه هایی از وطی نامشروع بوه که این نوع دخول نیز همانند دو نوع اول، دارای احکام و آثار مخصوص به خود می باشد.

احکام وطی چیست

در بخش قبل، به این سوال، پاسخ دادیم که وطی یعنی چه و گفتیم که وطی یا جماع یا دخول، به معنای آمیزش و رابطه جنسی، بوده که در آن، دخول، تا اندازه ختنه گاه آلت تناسلی مرد، صورت گرفته و خود، بر سه نوع می باشد: وطی مشروع، وطی به شبهه و وطی نامشروع.
اما، علاوه بر این سوال که وطی یعنی چه، سوال مهم دیگری که در رابطه با این مفهوم مطرح می گردد، مساله احکام وطی می باشد. احکام وطی، در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، بیان نشده و قانون گذار، در این دو قانون، بیشتر به توضیح آثار وطی پرداخته است؛ بنابراین، برای توضیح و تحلیل احکام وطی، باید به شرع و فقه اسلامی مراجعه نمود. لذا، در این بخش، با استفاده از مقررات فقه اسلامی، به این سوال پاسخ خواهم داد که احکام وطی چیست؟

وطی با زنی که به سن شرعی بلوغ، یعنی نه سال تمام قمری نرسیده، از نظر شرعی، حرام می باشد.

وطی دو مرد با یکدیگر(لواط) و دو زن با یکدیگر(مساحقه) حرام بوده و موجب اجرای حد، بر مرتکبین آن می گردد.

وطی دبر(از پشت) با همسر، اگرچه مجاز بوده ، اما بر اساس احادیث شرعی، حکم آن، کراهت بسیار شدید می باشد.

طبق نظر برخی از فقها، در فرضی که مرد، بیمار بوده و این بیماری، منجر به فوت وی گردد، در صورتی که ازدواج در طول مدت این بیماری انجام گیرد، وطی و رابطه جنسی، شرط صحت این ازدواج بوده و در صورت عدم انجام رابطه جنسی و فوت شوهر، عقد ازدواج، باطل خواهد بود.

در حالتی که زن، به دلیل سه طلاقه شدن، بر شوهر سابق خود، حرام شده است، ازدواج و وطی با مرد دیگر، شرط حلال شدن مجدد زن بر شوهر سابق خود می باشد.

در نکاح دائم، ترک وطی و رابطه جنسی، بیش از 4 ماه، حرام می باشد. در مورد حرمت این عمل در نکاح موقت(صیغه) میان فقها، اختلاف نظر وجود دارد.

بر خلاف احکام وطی، آثار آن، مورد توجه قانون گذار کشور ما بوده و در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، به ترتیب، به توضیح آثار حقوقی و کیفری، انواع وطی پرداخته است. لذا، پس از پاسخ به این سوال که احکام وطی چیست، در بخش بعد، به توضیح آثار این عمل پرداخته و به این سوال پاسخ خواهیم داد که آثار وطی چیست.

آثار وطی چیست

وطی، بر اساس شرع و  فقه اسلامی و قوانین کشور ما، دارای 3 نوع می باشد که این نوع عبارتند از: وطی مشروع، وطی به شبهه و وطی نامشروع. همانطور که احکام این سه نوع وطی، با یکدیگر تفاوت داشته، آثار آن ها نیز متفاوت می باشند. لذا، دراین بخش، در پاسخ به این سوال که آثار وطی چیست، این آثار را در سه قسمت جداگانه و مجزا، بررسی خواهیم کرد.

آثار وطی مشروع

وطی مشروع، رابطه جنسی است که پس از انعقاد عقد نکاح، اعم از دائم و موقت، میان زوجین، انجام گرفته و مطابق شرع و قانون، دارای آثاری می باشد. در پاسخ به این سوال که آثار وطی مشروع چیست، باید گفت، این آثار، شامل موارد زیر می باشد:

از مهم ترین آثار وطی مشروع، می توان به برقراری حرمت نکاح میان زن یا شوهر، با برخی از اقوام طرف مقابل اشاره نمود. به عنوان مثال، پس از ازدواج زن و مرد و وقوع وطی و رابطه جنسی میان آنها، حکم ازدواج مرد با دختر همسر، حرمت ابدی بوده و ازدواج میان وی با دختر زن، باطل خواهد بود.

وقوع وطی و نزدیکی میان زن و شوهر، موجب استقرار تمام مهریه به ذمه زوج می گردد. با این توضیح که، اگر شوهر، زن خود را قبل از وطی و رابطه جنسی، طلاق دهد، زن، تنها مستحق نیمی از مهر می باشد. البته، در صورت جدایی به دلایل دیگر، مانند فوت، ولو در صورت نداشتن رابطه جنسی، تمام مهریه، به زن تعلق خواهد گرفت.

چنانچه، در عقد نکاح دائم، مهریه تعیین نشده باشد و شوهر، همسر خود را طلاق دهد، اگر طلاق، قبل از وطی و نزدیکی باشد، مهرالمتعه، به زن تعلق می گیرد و در صورتی که بعد از نزدیکی، باشد، زن، مستحق مهرالمثل خواهد بود.

پس از وطی میان زن وشوهر، عنوان احصان در مورد آنها محقق شده و به زن، محصنه و به مرد، محصن گفته می شود. این عنوان، باعث می شود که در صورت انجام زنا، میان زن و شوهر با یک فرد غریبه، آثار زنای محصنه، جاری شده و مرتکب، با وجود سایر شرایط، به حد رجم یا همان سنگسار محکوم گردد.

یکی دیگر از آثار وطی مشروع، برقراری رابطه نسب مشروع میان والدین و فرزندان ناشی از رابطه می باشد. در حالتی که وطی و رابطه جنسی زن و مرد، ناشی از نکاح و مشروع است، فرزند ناشی از این رابطه نیز فرزند مشروع و قانونی بوده و آثار ناشی از این حکم، من جمله ارث بردن وی از والدین و ارث بردن والدین از فرزند، شامل حال وی می گردد.

لزوم نگه داشتن عده نیز از دیگر آثار وطی و دخول می باشد؛ با این توضیح که در صورت انجام وطی، پس از طلاق و فسخ نکاح، زوجه، ملزم به نگه داشتن عده است؛ اما در فرض عدم وقوع نزدیکی میان زوجین، طلاق از نوع طلاق بائن غیرمدخوله بوده و در نتیجه، زوجه، ملزم به نگه داشتن عده نمی باشد. البته، این حکم، در مورد جدایی ناشی از فوت شوهر، اجرا نشده و در نتیجه، همسر چنین فردی، ولو باکره باشد، ملزم به نگه داشتن عده وفات خواهد بود.

آثار وطی به شبهه

وطی به شبهه، به معنای آمیزش و رابطه جنسی است که مبتنی بر اسباب شرعی نبوده و بنای آن، اشتباه دو طرف رابطه یا یکی از آنها است. این نوع از وطی نیز دارای آثار خاصی بوده که به شرح زیر می باشد.

به طور کلی، آثار وطی به شبهه، در مورد طرفی که جاهل بوده یا هر دو طرف، در صورتی که هر دو جاهل باشند، دقیقا همانند وطی مشروع است و تفاوتی با آن ندارد. به عنوان مثال، قانون مدنی، در ماده 1166 خود، چنین مقرر داشته که اگر به دلیل وجود یک مانع، عقد ازدواج باطل بوده و فرزندی از این ازدواج به دنیا بیاید، نسب فرزند، نسبت به هر یک از پدر و مادر که جاهل به بطلان ازدواج بوده، نسب مشروع خواهد بود.

با این وجود، در میان آثار وطی به شبهه باید به این اثر خاص توجه نمود که اگر نکاح به دلیلی باطل بوده و بین زن و مرد، وطی و نزدیکی انجام گرفته باشد، زن، مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت عدم نزدیکی، مستحق مالی نمی باشد.

آثار وطی نامشروع

وطی نامشروع، به رابطه جنسی گفته می شود که در آن، دخول، بدون تحقق یکی از اسباب شرعی حلال شدن رابطه، انجام می گیرد. زنا و لواط، از نمونه های این نوع از وطی می باشند. آثار وطی نامشروع، به شرح زیر می باشند:

از آثار وطی نامشروع، حرمت ازدواج با برخی اقوام و خویشاوندان طرف مقابل می باشد. به عنوان مثال، در وطی و لواط، با یک مرد، طرف مقابل نمی تواند با مادر، خواهر و دختر وی ازدواج کند و در نتیجه، این اشخاص، بر وی، حرام ابدی می شوند. حرمت ازدواج در نتیجه زنا نیز از دیگر آثار وطی نامشروع می باشد. با این توضیح که اگر کسی با زن شوهردار یا زنی که در عده طلاق رجعیه است، زنا کند، آن زن، به طور ابدی، بر وی حرام می گردد.

مهم ترین اثر در میان آثار وطی نامشروع، اجرای حکم حد در مورد انجام دهندگان آن می باشد. حد زنا در مورد زن و مرد محصن و محصنه(که با همسر خود وطی و نزدیکی داشته اند) با حصول شرایط مقرر، رجم یا سنگسار می باشند. همچنین، وطی میان دو مرد(لواط)، موجب حد اعدام برای مفعول و برای فاعل، در صورت احصان می باشد.

از دیگر آثار وطی نامشروع، می توان به نامشروع شدن نسب فرزند ناشی از رابطه نامشروع، اشاره نمود. توضیح آنکه، چنانچه از یک رابطه نامشروع، فرزندی متولد گردد، این فرزند، در فقه، والدالزنا نامیده شده که ملحق به والدین خود نمی گردد. در نتیجه، این فرزند، از والدین خود ارث نبرده و والدین نیز از وی ارث نمی برند.

وطی به شبهه

یکی از انواع وطی، وطی به شبهه است که در این بخش، قصد داریم به تعریف مفهوم  و بیان انواع، احکام و آثار آن بپردازیم. وطی به شبهه، در جایی مطرح می گردد که رابطه زوجیت، اعم از دائم و موقت، میان یک و زن وجود نداشته، اما میان آنها به دلیل وجود یک اشتباه، وطی و رابطه جنسی، صورت می گیرد. این اشتباه، ممکن است یک اشتباه حکمی بوده یا یک اشتباه موضوعی. برای روشن تر شدن مطلب، به مثال های زیر توجه نمایید:

اشتباه در حکم: زن و مردی که ظاهرا، هیچ کدام از موانع نکاح، میان آنها وجود ندارد، به تصور اینکه نکاح با زنی که در عده طلاق رجعی دیگری بوده، اشکالی ندارد، با یکدیگر ازدواج کرده و میان آنها، وطی یا رابطه جنسی نیز انجام می گیرد. در این حالت، نکاح، باطل بوده، اما به دلیل جهل زن و مرد به حکم شرعی ممنوعیت ازدواج با زن در عده، وطی آنها از نوع وطی به شبهه است، نه وطی نامشروع.

اشتباه در موضوع: زن و مردی، که ازدواج آنها، هیچ ممنوعیتی نداشته، با یکدیگر ازدواج می کنند. اما، پس از گذشت دو سال از ازدواج آنها، معلوم می شود که شوهر، برادر گمشده زن بوده و در نتیجه، نکاح میان آنها نیز باطل بوده است. در این مورد نیز به دلیل اشتباه در موضوع، یعنی اشتباه در طرف عقد، وطی انجام گرفته، اگرچه مشروع نبوده، اما به شبهه محسوب می گردد.

آثار وطی به شبهه، در مورد طرفی که جاهل بوده یا هر دو طرف، در صورتی که هر دو جاهل باشند، دقیقا همانند وطی مشروع است و تفاوتی با آن ندارد. اما، اگر نکاح به دلیلی باطل بوده و بین زن و مرد، وطی و نزدیکی انجام گرفته باشد، زن، مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت عدم نزدیکی، مستحق مالی نمی باشد.

دریافت وکیل

مرکز حقوقی راهکار با همکاری برترین وکلای متخصص و مجرب، مشاوره و وکالت در امور حقوقی و کیفری رو به عهده میگیره. برا دریافت و رزرو وقت مشاوره با شماره تلفن های 09128719258 و 09150806049 با ما در ارتباط باشید. مارا در شبکه های اجتماعی با ایدی rahkarlaw دنبال کنید.
راهکار وکیل همراه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *