نمونه لایحه الزام به ایفاء تعهدات قراردادی|راهکار

نمونه لایحه الزام به ایفاء تعهدات قراردادی

ریاست محترم شعبه….. دادگاه حقوقی محاکم عمومی….

سلام عليكم – با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خوانده دعوی |آقای / خانم ………. موضوع کلاسه پرونده………. بتاریخ رسیدگی…….ساعت…….

بخواسته: الزام به ایفاء تعهدات قراردادیبدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم….. با وکالت آقای / خانم……..

خاطر عالی را به آگاهی میرد،رساند دعوی به کیفیت ،مطروحه واجد ایراد شکلی مؤثر بوده قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین  تکلیف در مورد ایراد ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم قضائی به این کمترین مزید امتنان خواهد بود.

ایراد / ایرادات شکلی:

به موجب مستفاد از مدلول قرارداد مورخ …. و ارجاع اختلافات مشروحه در آن جهت حل و فصل به معنی ارجاع به داوری است و صرف اطلاق عنوان وکیل به داوران موصوف از قرارداد در محدوده اختیارات مفوضه موجب خروج از امر داوری نمیباشد، چه به هر طریق طرفین توافق نموده اند در صورت بروز اختلاف بدواً به دادگستری خصوصی» مراجعه نمایند.در نتیجه رسیدگی بدواً در آن مرجع قضائی ،محترم امکان پذیر نبوده و دعوی خواهان محترم قبل از ارجاع به داوری قابلیتاستماع در محاکم عمومی ندارد.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ ق.آ.د.م. تحت استدعاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *