نمونه دادخواست نفی ولد|راهکار

نمونه دادخواست نفی ولد
برگ دادخواست به دادگاه نخستین (دعوی غیر مالی)
مشخصات طرفین
خواهان: مشخصات شوهر طرد کننده
خوانده:۱ – مادر طفل که نفی میشود -۲ فرزندی که ادعای طرد از خانواده علیه او میشود
وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن
خواسته یا موضوع و بهای آن: نفی ولد به شرح متن ذيل بدواً تعیین قیم اتفاقی برای خوانده ردیف دوم بلحاظ صغر سن
دلایل و منضمات: (۱) دلیل سمت / وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی (۲) فتوکپی مصدق سند نکاحیه (3) معرفی به پزشکی قانونی (۴) ثانی دادخواست
شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه عمومی بخش… / دادگستری …شهرستان….
احتراماً با اجازه و اختیار حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از ناحیه موکل با مشخصات و محل اقامت مرقوم خاطر عالی را مستحضر میدارد:
(۱) عقد نكاح موضوع سند نکاحیه شماره / مورخ…… تنظیم شده در دفترخانه شماره………. حوزه ثبتي……حکایت از زواج موکل با خوانده محترم ردیف اول دارد.
(۲) این ازدواج برای خوانده محترم ردیف اول به منزله ازدواج دوم بوده است.
(۳) خوانده ردیف دوم در کمتر از ۹ ماه از تاریخ وقوع عقد نكاح صدر التوصیف متولد شده است.
(۴) مستفاد از قانون مدنی:«…. طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه برخلاف آندلالت کند.»
در حقوق ما برای اثبات اینکه موکل ،پدر خوانده ردیف دوم که در زمان کمی پس از زوجیت بدنیا آمده، دلیل و سبب خاصی لازم نیست و موکل میتواند از تمام دلایل و قرائن استفاده کند و در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد.
(۵) با وصف فوق: به منظور اثبات دعوی معرفی به پزشکی قانونی درخواست میشود هر چند که در دعاوی مدنی نمیتوان طرف دعوا را به دادن خون اجبار نمود چرا که سوراخ کردن رگ نیز مانند سایر اعمال جراحی جز به رضای شخص یا حکم قانون امکان نداشته و منافی با حقوق مربوط به شخصیت است لکن به ملاک ماده ۲۰۹ ق.آ.د.م در صورت امتناع موضوع قرینه صحت تلقی و دعوی موکل ثابت و مذلل خواهد شد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست. همچنین به لحاظ صغر سن خوانده ردیف دوم بدواً می گردد. تعيين قيم اتفاقی به استناد قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب ۱۳۱۶ و ماده ۱۲۵۰ ق.م.
درخواستبا تشکر و تجدید احترام
نمونه دادخواست نفی ولد بدوا
نمونه دادخواست نفی ولد بدوا با تعیین قیم اتفاقی برای طفل صغیر مطرود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *