نمونه دادخواست مطالبه خسارت|راهکار

نمونه دادخواست مطالبه خسارت
دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادف رانندگی و منافع ممكن الحصول

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات خسارت دیده
خوانده: مشخصات راننده مقصر
وکیل یانماینده قانونی: مشخصات وکیل
تعیینخواسته و بهای آن: مطالبه خسارات ناشی از تصادف رانندگی و کاهش قیمت خودرو و اجرت ممکن الحصول فعلاً و على الحساب مقوم بر ۵۱ میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی ضمن احتساب بهای آن کلیه خسارات ناشی از دادرسی کلا از باب قاعده فقهی تسبیب
دلایل و منضمات دادخواست:۱-دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲-فتوکپی مصدق نظریه کارشناس تصادفات ۳- فتوکپی مصدق قبض پارکینگ ۴-جلب نظر کارشناس رسمی ۵-ثانی دادخواست

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگستری شهرستان …
سلام علیکم – احتراماً با اجازه و اختیار استحصالی از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را مستحضر میدارم خواسته مطروحه به دلایل مشروحه آتی الذکر واجد اعتبار قانونی بوده و مآلاً در خور پذیرش میباشد:
1-بر اساس نظر افسر کاردان فنی تصادفات مورخ عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در حادثه تصادف ما بین خودروی اینجانب به شمارهشمارهانتظامی ناجا……….. با خودروی خوانده به شماره انتظامی ناجا…….تشخیص گردید.

2-مبلغ … ریال از محل بیمه شخص ثالث پرداخت شده است درحالیکه کارشناس تأمین دلیل به شماره …. مورخ ….

هزینه خدمات و کاهش قیمت اتومبیل ریال تعیین شده است.
3- بنابر این خوانده باید از عهده خسارات قابل انتساب و قابل پیش بینی عرفی برآید چه اصل جبران کامل خسارت، ضرورت اعاده وضع حادثه دیده به پیش از حادثه را ایجاب مینماید و مسئول حادثه باید از عهده خسارات ممكن الحصول بر اساس سیر متعارف امور بر آید و از نظر عرف و بر اساس مقررات موضوعه مانند قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۵۴ کاهش قیمت خودرو و اجرت ممكن الحصول اتومبیل به علت توقف مصداق بارز ضرر و زیان قابل جبران میباشد.
چه اگر حادثه اتفاق نمیافتاد موکل با کسب درآمد متعارف از محل فعالیت اتومبیل سود و نفع میبرده که با تقصیر خوانده در ایجاد حادثه از نفع و سود متعارف و ممکن الحصول محروم شده است که با استصحاب این وضعیت خوانده مکلف به جبران خسارت میباشد.
بنائا به مراتب و معنونهدر فوق: و استناداً به ماده یک ق.م.م و مواد ۳۲۸ ق.م. و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاهتحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام 

یک پاسخ

  1. اگر خودروي مقصر با تاکسی تصادف کند آیا بایدهزینه از کار افتادگی تاکسی را پرداخت کند ممنون میشم از پاسختون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *