نمونه دادخواست مطالبه خسارت|راهکار

نمونه دادخواست مطالبه خسارت
دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادف رانندگی و منافع ممكن الحصول

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات خسارت دیده
خوانده: مشخصات راننده مقصر
وکیل یانماینده قانونی: مشخصات وکیل
تعیینخواسته و بهای آن: مطالبه خسارات ناشی از تصادف رانندگی و کاهش قیمت خودرو و اجرت ممکن الحصول فعلاً و على الحساب مقوم بر ۵۱ میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی ضمن احتساب بهای آن کلیه خسارات ناشی از دادرسی کلا از باب قاعده فقهی تسبیب
دلایل و منضمات دادخواست:۱-دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲-فتوکپی مصدق نظریه کارشناس تصادفات ۳- فتوکپی مصدق قبض پارکینگ ۴-جلب نظر کارشناس رسمی ۵-ثانی دادخواست

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگستری شهرستان …
سلام علیکم – احتراماً با اجازه و اختیار استحصالی از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را مستحضر میدارم خواسته مطروحه به دلایل مشروحه آتی الذکر واجد اعتبار قانونی بوده و مآلاً در خور پذیرش میباشد:
1-بر اساس نظر افسر کاردان فنی تصادفات مورخ عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در حادثه تصادف ما بین خودروی اینجانب به شمارهشمارهانتظامی ناجا……….. با خودروی خوانده به شماره انتظامی ناجا…….تشخیص گردید.

2-مبلغ … ریال از محل بیمه شخص ثالث پرداخت شده است درحالیکه کارشناس تأمین دلیل به شماره …. مورخ ….

هزینه خدمات و کاهش قیمت اتومبیل ریال تعیین شده است.
3- بنابر این خوانده باید از عهده خسارات قابل انتساب و قابل پیش بینی عرفی برآید چه اصل جبران کامل خسارت، ضرورت اعاده وضع حادثه دیده به پیش از حادثه را ایجاب مینماید و مسئول حادثه باید از عهده خسارات ممكن الحصول بر اساس سیر متعارف امور بر آید و از نظر عرف و بر اساس مقررات موضوعه مانند قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۵۴ کاهش قیمت خودرو و اجرت ممكن الحصول اتومبیل به علت توقف مصداق بارز ضرر و زیان قابل جبران میباشد.
چه اگر حادثه اتفاق نمیافتاد موکل با کسب درآمد متعارف از محل فعالیت اتومبیل سود و نفع میبرده که با تقصیر خوانده در ایجاد حادثه از نفع و سود متعارف و ممکن الحصول محروم شده است که با استصحاب این وضعیت خوانده مکلف به جبران خسارت میباشد.
بنائا به مراتب و معنونهدر فوق: و استناداً به ماده یک ق.م.م و مواد ۳۲۸ ق.م. و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاهتحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *