نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق|راهکار

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق از نوع رجعی

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصاتزوج
خوانده: مشخصات زوجه
وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل
تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم طلاق از نوع (رجعی) به شرح متن
دلایل و منضمات: 1-دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی 2-فتوکپی مصدق نکاحیه 3-استشهاد محلی 4-شهادت شهود 5-ثانی دادخواست

 شرح دادخواست

ریاست محترم دادگستری شهرستان ….
سلام علیکم – احتراماً با اجازه حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را بهوکالت از ناحیه خواهان مستحضر میدارد:
1-به واسطه سند نکاحیه شماره ….. به تاریخ وقوع …. دفترخانه …. حوزه ثبتی …. زواج مابين اصحاب دعوی محرز و مدلل است.
2-به حکم شرع و قانون: مرد میتواند هر وقت که بخواهد همسر خود را طلاق دهد.
3-به موجب مستقاد از قانون مدنی: نکاح عقد معاوضی نمیباشد لیکن از عقود شبه معاوضی است و بر اساس ماده ۱۰۸۲ ق.م به مجرد وقوع عقد نکاح، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالک تمام مهر میشود اما این تملک استقرار نمییابد مگر با تمکین به معنای خاص و به عبارت دیگر هر گاه شوهر قبل از نزدیکی با زن خود، او را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خود خواهد بود که در ما نجن فيه زوجه منکوحه غیر مدخوله بوده و مهر وی که عبارت است از نصف تعداد ….. سکه بهار آزادی به علت اعسار و به نحو تقسیط و وفق نظر دادگاه در حق وی پرداخت میگردد.
بناء به مراتب و معنونه در فوق: و استنادا به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ و وحدت ملاک مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ و ۱۰۸۳ و ۱۱۳۳ همان ،قانون رسیدگی و استماع خواسته و در موضوع مانحن فیه پذیرش خواسته و صدور حکم مقتضی از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *