نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ قرارداد کار|راهکار

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ قرارداد کار

خواهان: مشخصات کارفرما
خوانده: مشخصات کارگر متخصص
وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن
خواسته یا موضوع و بهای آن: تقاضای رسیدگی ۱- تأیید و تنفیذ (اعلام) فسخ قرارداد کار مورخ / شماره ….. مقوّم بر ۵۱ میلیون ریال ۲- مطالبه جمعاً مبلغ …… ریال بابت دستمزدهای پرداختی به شرح متن ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب

دلایل و منضمات دادخواست (مدرک): ۱- دلیل سمت / وكالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی۲- فتوکپی مصدق قرارداد کار ۳- فتوکپی مصدق رسید پرداخت دستمزد 4- شهادت شهود 5- تحقیق محلی و معاینه محل (عند اللزوم) ۶- اظهارنامه ۷- ثانی دادخواست.

شرح دادخواست    ریاست محترم دادگاه عمومی بخش… | دادگستری …شهرستان……

سلام عليكم – احتراماً با تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر قانونی و ممضی به امضاء موکل به استحضار می رساند:
۱- به واسطه قرارداد کار مورخ / شماره ……. رابط کاری مابین موکل بعنوان کارفرما و خوانده محترم بعنوان | کارگر متخصص در امر……. ثابت و مدلل است .

۲- در ماده…… قرارداد صدر الذكر شرط شده است خوانده بعنوان کارگر متخصص حق ندارد . تا……. سال در کارگاههای رقیب کار نماید والا کارفرما حق فسخ قرارداد و مطالبه دستمزدهای پرداخت شده را دارد که در ما نحن فیه:

اولاً: خوانده با امضاء ذیل این قرارداد صحت آنرا تایید نموده و از تاریخ … تا ..تاریخ ریال بابت دستمزد حقوق دریافت است.

ثانیاً: بر اساس مستندات پیوست (شماره…) در کارگاه رقیب کارگاه موکل مشغول به کار گردیده است. مستفاد از قانون مدنی دو طرف میتوانند به تراضی اثر انحلال قرارداد را به گذشته نیز سرایت دهند و نباید چنین پنداشت که قاعده تاثیر انحلال عقد در آینده با نظم عمومی در ارتباط است.

بناءً علیهذا: با تقدیم دادخواست حاضر و استناداً به مواد ۴۴۹ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و استماع خواسته و در ما نحن فيه تأیید و تنفیذ فسخ در جزء اول و سپس در جزء دوم صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

اسامی و مشخصات شهود خواهان: 1 ……. 2 ……..مزید امتنان خواهد بود آن مرجع محترم به اعتبار ماده ۱۹۹ قانون اخیرالذکر از بذل مساعی خود در راستای کشف حقیقت مضایقه نفرمایند. مضافاً مراتب فسخ به موجب اظهار نامه شماره مورخ …. به خوانده ابلاغ شده است.
با تشکر و تجدید احترام

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ قرارداد کار
نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ قرارداد کار با کارگر متخصص و مطالبه دستمزدهای پرداختی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *