نمونه دادخواست بطلان بیع|راهکار

نمونه دادخواست بطلان بیع

خواهان: مشخصات خریدار
خواندگان: 1-مشخصات فروشنده 2-مشخصات مالک
وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن
خواسته یا موضوع و بهای آن: استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ۱- بطلان عقد بيع موضوع مبایعه نامه مورخ …… مقوم موضوع و بهای بر ۵۱ میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک ۲- مطالبه ثمن معامله به مبلغ …… ریال با احتساب خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ احراز بطلان لغایت اجرای حکم ۳- مطالبه غرامات وارده بعنوان ضمان درک حادث به شرح متن فعلاً وعلى الحساب مقوّم بر ۵۱ میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده تسبيب / تفاوت تمبر خواسته ردیف سوم در زمان اجرای حکم پرداخت خواهد شد.
دلایل و منضمات دادخواست (مدرک):١- دليل سمت / وکالت نامه ممهور به مهر مالیاتی ۲- فتوکپی مصدق مبایعه نامه مورخ ….. فتوکپی مصدق دادنامه شماره ……. مورخ صادره از شعبه …. دادگاه…… موضوع کلاسه…… ۴- جلب نظر کارشناس رسمی ۵- ثانی دادخواست

شرح دادخواست:ریاست محترم مجتمع قضائی…..

سلام علیکم – احتراماً با اجازه و اختیار حاصل از یک برگ وکالتنامه ممهور به مهر مالیاتی و ممضی امضاء موكل به استحضار میرساند:

1-وفق قرارداد بیع مورخ / شماره ……. عقد بيع مابین صحابه دعوی محرز و مدلل است.

2-بر اساس این بیع ،نامه ششدانگ یک قطعه زمین بایر به مساحت…… متر مربع به شماره پلاک ثبتی…… . بخش …… واقع در……. به مبلغ …… ریال به موکل فروخته شده است.

3-موکل ابتیاع رقبه، اقدام به اخذ جواز ساخت نموده و در زمین ابتیاعی از خوانده……… طبقه بنای مسکونی احداث نموده است.

4-با وصف فوق بر طبق دادنامه شماره ….. . مورخ …. تصدیر یافته از شعبه …. دادگاه…… موضوع کلاسه …… با احراز استحقاق غیر بر پلاک ثبتی صدر التوصيف حكم بر خلع ید موکل و قلع و قمع بناء و مطالبه اجرت المثل به مبلغ ….. صادر و این حکم اجرا گردید.

5- مستفاد از قانون مدنی در ضمان درک عهده بايع تنها ناظر به رد ثمن معامله نیست بلکه باید زیانهای وارده خریدار موکل ناآگاه از فساد بيع جبران نماید این مسئولیت که برخی از حقوقدانان از آن بعنوان ضمان درک حادث یاد میکنند که تلف خسارت بعد از عقد بوجود میآید یا ضمان درک از اموری است که بعد از عقد حادث می شود و به اعتبار اینکه ضمان درک به تفاوت قیمت بین درخت و بنای ثابت در زمین و بهای قلع شده آنها است گاهاً ضمان ارش نیز نامیده می شود.

بناءً علیهذا: با تقدیم دادخواست حاضر و استناداً به مواد ۳۹۰ و به بعد قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳، رسیدگی و استماع خواسته و در ما نحن فيه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست. تفاوت تمبر استه ردیف سوم بر طبق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول در زمان اجرای حکم تادیه خواهد شد.

با تشکر و تجدید احترام

نمونه دادخواست بطلان بیع
نمونه دادخواست بطلان بیع به لحاظ مستحق للغیر در آمدن مبیع مطالبه خسارت و غرامت از باب ضمان درک حادث

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *