نمونه دادخواست الزام به تمکین عام و خاص|راهکار

نمونه دادخواست الزام به تمکین عام و خاص
خواهان: مشخصات زوج
خوانده: مشخصات زوجه
وکیل یا نمایندهقانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن
خواسته یا موضوع و بهای آن: الزام خوانده به تمکین عام و خاص به شرح متن
دلایل و منضمات دادخواست(مدرک): ۱_دلیل سمت/وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲_فتوکپی مصدق سند نکاحیه 3_ثانی دادخواست
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی بخش… / دادگستری شهرستان…
سلام علیکم – احتراماً به وکالت از ناحیه خواهان و با اجازه حاصله از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی به استحضار میرسانداستو۱ سند نکاح نامه شماره / ..مورخ …. تنظیمی دفترخانه شماره ……. حکایت از وقوع عقد نکاح و زوجیت مابین صحابه دعوی از نوع دائم دارد -۲ صداق معین شده تعداد…… سکه بهار آزادی و نحوه پرداخت آن «عند القدرة و الاستطاعة تراضی شده است.
به موجب مستفاد از قانون مدنی: در فرضی که پرداختن مهر منوط به استطاعت مالی شوهر شده است و زوج در زمان انعقاد نکاح توانایی پرداختن مهر را نداشته و طرفین برای دادن مهلت به او چنین شرطی کرده اند در این صورت حق حبس به طور ضمنی ساقط شده استطاعت مالی شوهر بعد از نکاح نیز این حق را دوباره ایجاد نمیکند که در ما نحن فيه شرط پرداخت مهر به نحو عند الاستطاعه به علت فقدان تمکن مالی موکل صورت گرفته و این شرط به منظور دادن فرصت پرداخت در سند نکاحیه تصریح شده است ۴ با وصف فوق و اسقاط ضمنی حق حبس زوجه تمكين او از موکل امری مفروض است و اگر زوجه بدون عذر موجه حاضر نشود که با موکل در یک محل زندگی کند و او را در تشیید مبانی خانواده یاری نماید و یا به خواستههای مشروع او در مورد معاشرت با دیگران بی اعتنا بماند ناشزه محسوب و حقی بر گرفتن نفقه نخواهد داشت.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق و استناداً به مواد ۱۰۸۵ قانون مدنی و ۱۱۰۸ همان قانون و ۱۹۸ ق.آ.د.م رسیدگی و استماع خواسته و در نفس امر و بدلیل اینکه پرداخت مهر ارتکازاً مشروط به استطاعت شده صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *