نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع|راهکار

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع

برگ دادخواست به دادگاه نخستین (دعوی مالی غیر منقول)

خواهان:مشخصات فروشنده

خوانده: مشخصات خریدار

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یا موضوع و بهای آن: اعلام بطلان عقد بیع موضوع مبایعه نامه مورخ / شماره ……… به علت شرط خلاف موضوع و بهای مقتضاى ذات عقد مقوّم بر ۵۱ میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک ضمن احتسابآنکلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب تسبیب

دلایل و منضمات: (۱) دلیل سمت / وكالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی (۲) فتوکپی مصدق بـیع نامه مورخ شماره ….(۳) ثانی دادخواست

شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه عمومی بخش… / دادگستری شهرستان…..

سلام علیکم – احتراماً با اجازه و اختیار حاصل از یک برگ وکالتنامه ممهور به مهر مالیاتی و ممضى به امضاء موكل با مشخصات و محل اقامت مرقوم خاطر عالی را مستحضر میدارد عقد بيع موضوع بيع مورخ / شماره ………. به علت شرط خلاف مقتضای ذات عقد از بدو انعقاد عملی منبطل بوده و اعلام بطلان است:

(۱) در عقد بيع موضوع مبایعه نامه مورخ / شماره . نسبت به ششدانگ یک ….. به شماره پلاک بخش …….. واقع در ………. بالصراحة قيد شده مبیع به صورت رایگان میباشد.

(۲) به موجب مستفاد از قانون مدنی: وجود ثمن از ارکان ذات و اوصاف جوهری بیع است تملیک عین در برابر ثمن نباشد نمیتوان قرارداد را بیع نامید و اگر در بیع شرط گردد که رایگان انتقال یابد چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد است و به سبب آن منعقده از ابتدا عملی منبطلبوده است.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: و استناداً به مواد ۳۳۸ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدني، رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه اعلام بطلان عقد بیع و سپس بی اعتباری مبایعه نامه به با تشکر و تجدید احترامشرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

 

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع
نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع و مبایعه نامه به علت شرط خلاف مقتضای ذات عقد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *