علت شناسی قتلهای سريالی بر مبنای اختلالات شخصيتی-قاتل های سریالی چگونه به وجود می ایند؟- مرکز حقوقی راهکار

علت شناسی قتلهای سريالی بر مبنای اختلالات شخصيتی-قاتل های سریالی چگونه به وجود می ایند؟- مرکز حقوقی راهکار

چکیده

قتلهاي سريالي از آن جهت كه طي آن فرد قادر به كشتن قربانيان متعدد (و اغلب توأم با شكنجه و آزارو اذيت) ميشود و معمولاً تا دستگيري به ارتكاب قتلها ادامه ميدهد از نظر جرمشناسي و روانشناسي از اهميت متمايزي نسبت به قتل واحد برخوردار است. وقوع قتل های سريالي بيش از آن كه منشأ بيروني و محيطي داشته باشد منشأ دروني و روانشناختي دارد.يكي از عوامل رواني شايع در وقوع قتلهاي سريالي، اختلالات شخصيتي است؛ موضوع مقاله حاضر، علتشناسي قتلهاي سريالي از نقطه نظر روانشناختي و برمبناي اختلالات شخصيتي است كه طي آن دو اختلال عمده و شايع خودشيفتگي و ضد اجتماعي بودن مورد بررسي قرار گرفته اند.

article-1-492-fa علت شناسی قتل های زنجیره ای برای دانلود مقاله کلیک کنید.

 

نتیجه

در اين مقاله، علتشناسي قتلهاي سريالي بر مبناي علل روانشناختي و از جنبه ي اختلالات شخصيتي مورد بحث قرار گرفت. در بررسي اين پرسش و يافتن پاسخ صحيح كه چرا و چگونه يك فرد تبديل به يك قاتل ميشود غلبه علل روانشناختي و شخصيتي بيش از ساير عوامل بود؛ در اين رهگذر، يكي از علل عمده ي روانشناختي وقوع قتلهاي سريالي، اختلالات شخصيتي مرتكبان آن است.

مطالعات متعدد انجام شده در اين حوزه بيانگر آن است كه اغلب قاتلان سريالي از اختلالات شخصيتي خودشيفتگي و ضد اجتماعي رنج ميبرند. بديهي است همه ي افراد مبتلا به اختلالات فوق لزوماً مرتكب قتلهاي سريالي نميشوند اما اغلب قاتلان سريالي مبتلا به اختلالات مزبور هستند.
در ارتباط با مسأله ي اصلي مقاله، يعني علل وقوع قتلهاي سريالي، توجه به اين امر حايز اهميت است كه در بهوجود آمدن اين پديده ي شوم و نگران كننده بيش از آنكه علل بيروني و محيطي نقش داشته باشند عوامل دروني و شخصي تأثيرگذارند.
روشن شد كه اغلب قاتلان سريالي دچار اختلالات رواني، جنسي و به ويژه شخصيتي هستند اما مسأله ي بسيار مهمي كه در تحليل قتلهاي سريالي بايد لحاظ كرد بررسي تمامي عوامل زمينهاي (زيستي، رواني و اجتماعي) و آسيبزايي (مانند آسيب هاي گوناگون دورهي كودكي) و توجه به آنهاست كه شخصيت قاتل سريالي در بستر آنها شكل گرفته است. بهعنوان يك نظر كلي، قتل كه بزرگترين شكل تجاوز به انسان است يك پديدهي واحد و تكبعدي نيست بلكه رفتار پيچيده با اوصاف و جلوه هاي باليني و دورنماهاي مختلف است. قتلهاي سريالي پديدهاي نسبتاً نادر است كه در طيف شديدترين تجاوزات بهشمار ميرود؛ در اين حالت، مجرم نه به دليل يك انگيزهي منطقي يا ناشي از يك ناهنجاري رواني ساده بلكه بهخاطر فشار دروني شديد مرتكب قتل ميشود؛ بنابراين ميتوان گفت قتلهاي سريالي با هر انگيزها ي ريشه در شرايط روحي و رواني قاتلان دارند و بررسي و تحليل اين شرايط بي گمان ميتواند راهي براي پيشگيري و به حداقل رساندن اين نوع جنايات در جامعه باشد. پديده قتلهاي سريالي نيازمند توجه دقيق و علمي محققان علم جرم شناسي، حقوق كيفري و ساير علوم مرتبط و نيز مجريان قانون به خصوص پليس  است. نگاه سطحي و عوامگرايانه و عدم بررسي علتشناختانه، از آسيبهاي جدي  موجود در مواجهه با پديده قتلهاي سريالي و مرتكبان آن در ايران است.
بلا ترديد با شناخت و آگاهي بيشتر از علل و انگيزههاي واقعي قتلها و ويژگيهاي مرتكبان و حتي قربانيان آنها ميتوان واكنش يا اقدامات كنشي مناسب و كاراتري را در قبال آنها اتخاذ كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *