طبقات ارث | مرکز حقوقی راهکار

🔵در طبقه اول ارث
🔵1/6👈“مادر” و “پدر”متوفی
‘به شرط وجود اولاد’ 1/6به فرض ارث میبرند

و “کلاله امی ” اگر تنها باشد 1/6به فرض ارث میبرد .
در طبقه اول ارث
🔵1/3👈“مادر” به شرط نبودن اولاد و إخوه 1/3به فرض ارث میبرد . و”کلاله امی ” اگر بیشتر از یک نفر باشد 1/3به فرض میبرد.
در طبقه اول ارث
🔵2/3👈“دوخواهر یا بیشتر” به شرط نبود برادر 2/3به فرض ارث میبرد
“دو دختر یا بیشتر” به شرط نبود اولاد ذکور 2/3به فرض ارث میبرند .
در طبقه اول ارث
🔵1/8👈“زوجه” به شرط وجود اولاد 1/8به فرض ارث میبرد
در طبقه اول ارث
🔵1/4👈“زوج” به شرط بودن اولاد و “زوجه یا زوجات” به شرط نبودن اولاد1/4به فرض ارث میبرن
در طبقه اول ارث
🔵1/2👈“زوج” به شرط نبود اولاد 1/2به فرض ارث میبرد
اگر متوفی فقط یک “دختر” داشته باشد 👈تمام ترکه را میبرد (1/2به قرابتو 1/2به فرض )
✅اگر متوفی فقط یک “پسر” داشته باشد 👈پسر تمام ترکه را به ‘قرابت’ بهارث میبرد .
✅اگر متوفی فقط یک “مادر” داشته باشد 👈مادر تمام ترکه را میبرد(2/3به قرابت (رد)و 1/3به فرض )
✅اگر متوفی فقط یک “پدر” داشته باشد 👈تمام ترکه را به ‘قرابت’ میبرد.
✅اولاد ذکور و اناث (باهم)👈 ذکور (پسرها)2سهم اناث (دخترها)ارثمیبرد
✅فقط اولاد ‘ذکور’ باشد 👈تمام ترکه به تساوی بین آنها تقسیم میشود .
✅اگر اولاد فقط ‘اناث’ باشد 👈تمام ترکه را میبرند (1/2به قرابت و 2/3به فرض )

در صورتی که متوفی  یک ‘پدر’ داشته باشد و اولاد 👈
✅پدر👈1/6به فرض و بقیه ترکه با رعایت قاعده بین اولاد تقسیم میشود .
✅درصورتی که متوفی یک ‘پدر’ داشته باشدبا’چند دختر’👈پدر 👈1/6بهفرض ودختر ها 2/3به تساوی ارث میبرند .
✅اگر متوفی یک ‘پدر ‘ داشته باشد با ‘یک دختر’👈
پدر 👈1/6به فرض دختر👈1/2به فرض
✅در صورتی که متوفی یک ‘مادر’ داشته باشد و اولاد 👈
مادر👈1/6به فرض
اولاد با رعایت قاعده ارث میبرند .
✅درصورتی که متوفی یک ‘مادر’ داشته باشد و ‘چند دختر’ 👈مادر👈1/6به فرض
دخترها 👈2/3به فرض
✅اگر متوفی یک ‘مادر ‘ داشته باشد و ‘یک دختر’ 👈
مادر 👈1/6به فرض
دختر👈1/2به فرض

✅درصورتی که متوفی ‘ابوین'(پدرو مادر)داشته باشد و اولاد 👈مادر👈1/6به فرض
پدر👈1/6به فرض
اولاد با رعایت قاعده ارث میبرند .
✅درصورتی که متوفی
‘ ابوین’ (پدرو مادر)داشته باشد با ‘چند دختر’👈
مادر 👈1/6به فرض
پدر 👈1/6به فرض
دخترها 👈2/3به تساوی
✅درصورتی که متوفی ‘ابوین’ (پدرو مادر)داشته باشد و ‘یک دختر’👈
مادر 👈1/6به فرض
پدر👈1/6به فرض
دختر👈1/2به فرض
✅بقیه ترکه به نسبت فرض تقسیم میشود
مگر اینکه مادر ‘حاجب ‘ داشته باشد.
طبقه دوم ارث
فروض در طبقه دوم ارث 4تا هستند
1/6
1/3
1/2
2/3

1/6👈امی -خواهر و برادر
1/3👈امی-خواهر و برادر (بیش ازیک نفر )
1/2👈خواهر بدون برادر -ابی یا ابوينی
2/3👈دو خواهر یا بیشتر بدون برادر -ابی یا ابوینی
✅اگر متوفی یک ‘برادر’ (ابوینی یا ابی)داشته باشد 👈تمام ترکه را به
‘ قرابت’ به ارث میبرد
✅اگر متوفی یک ‘خواهر’ (ابوینی یا ابی)داشته باشد 👈 1/2به فرض و بقیهبه رد
✅اگر متوفی یک ‘برادر'(امی)داشته باشد👈1/6به فرض و بقیه به رد
✅اگر متوفی یک ‘خواهر’ (امی )داشته باشد 👈1/6به فرض و بقیه به رد
✅جد (ابی -امی)متوفی (درحالت انفراد ) 👈تمام ترکه را میبرد .
✅جده (ابی – امی )متوفی (درحالت انفراد)👈تمام ترکه را میبرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *