دیه و مجازات از بین بردن بکارت به صورت عمد و غیر عمد|مرکز حقوقی راهکار

در درون اندام تناسلی زن، لایه‌ای دو لایه قرار دارد که به آن اصطلاحاً پرده بکارت گویند و در صورتی که ازاله (از بین بردن) صورت گیرد، ممکن است بخشی از آن در درون واژن باقی مانده و به صورت غیر منظم قابل مشاهده باشد. پرده بکارت از نظر ظاهری دارای اشکال مختلفی است و ممکن است بسته به ژنتیک و سایر عوامل در افراد مختلف قطر و نوع آن متفاوت است.

پرده بکارت ممکن است یا به شکل حلقه‌ای یا به شکل هلال یا مثلثی یا به شکل غربالی یا فاقد منافذ باشد که در این صورت ممکن است تا پیش از بلوغ نوع آن مورد توجه قرار نگیرد لیکن پس از بلوغ و شروع دوران قاعدگی، به لحاظ فقدان منافذ در پرده بکارت، خون در آن نقطه جمع شده که لازم است در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایند.

 

ازاله بکارت از نظر فقهی و قانونی به چه معنی است؟

در صورتی که نسبت به پرده بکارت آسیبی وارد شود به نحوی که منتج به از بین رفتن یا پاره شدن آن و همچنین متورم شدن شود، ازاله بکارت صورت گرفته است. لیکن نکته‌ای که قابل توجه است، آن است که مشاهده خون علت از بین رفتن یا ازاله نیست و عدم مشاهده به منزله عدم ازاله نمی‌باشد. همچنین به نظر می‌رسد از نظر علمی و حقوقی نمی‌توان ازاله بکارت را به نوعی نقص عضو قلمداد نمود.

 

دیه ازاله بکارت

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشتمل بر ۵ بخش شامل کلیات، حدود، قصاص دیات و تعزیرات می‌باشد. در رابطه با ازاله بکارت باید توجه داشت که فاکتورهای متفاوتی در نوع جرم ارتکابی به نحو عمدی یا شبه عمد اعم از غیر عمد و خطا محض و همچنین مهلت پرداخت دیه و مسئول پرداخت آن تأثیر دارد. با ملاحظه قانون مجازات اسلامی – کتاب دیات، مواد متعددی در این رابطه حکم مشخصی را مقرر نموده‌اند.

مرکز حقوقی راهکار
مرکز حقوقی راهکار با همکاری برترین وکلای متخصص و مجرب، مشاوره و وکالت در کلیه امور حقوقی را میپذیرد.

مقررات ناظر بر دیه از بین بردن بکارت

  1. وفق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی در فرضی که زنا به صورت زنا به عنف یا برخلاف رضایت دختر باکره صورت گیرد، مرتکب جرم بایستی علاوه بر پرداخت ارش ازاله بکارت، مهر المثل را نیز پرداخت کند. در مقابل در صورتی که زنا نسبت به دختر باکره به صورت غیر عنف صورت گیرد، صرفاً امکان درخواست مهر المثل وجود دارد.
  2. در صورتی که از بین رفتن پرده بکارت، از طریق زنا یا به نحوی از انحاء و با رضایت دختر صورت گیرد، مرتکب ضامن پرداخت مهرالمثل یا ارش نمی‌باشد لیکن اگر ازاله بکارت توسط مرتکب سبب ایجاد بیماری شود که به مثانه ضرر وارد نماید و یا سبب تداخل مجاری ادرار و مدفوع شود به نحوی که دختر قادر به ضبط آن نشود، بسته به موردی که صورت گرفته، مرتکب مکلف به تأدیه دیه یا ارش است.
  3. در فرضی که زوج با زوجه شرط نماید که به شرط باکره بودن با وی ازدواج می‌نماید و لیکن زوجه باکره نباشد، زوج بر مبنای قانون واجد دو حق است یا آنکه فسخ عقد نکاح را خواستار شود یا میزان تفاوت باکرگی و غیر باکرگی را از زوجه مطالبه نماید. همچنین این حکم نسبت به مواردی که پرده بکارت مور ترمیم قرار گرفته است نیز می‌شود.
  4. در صورتی که دختری که به سن بلوغ نرسیده به هر دلیلی از جمله رضایت شخصی یا اکراه یا اجبار با زنا موافقت نماید، رضایت وی معتبر نبوده و حکما مخدوش است.

 

از بین بردن بکارت به شکل عمد و غیر عمد

عموماً پرسشی که مطرح می‌شود آن است که آیا دیه یا ارش ازاله بکارت به صورت عمدی یا غیر عمدی تفاوتی دارد یا خیر. در این خصوص باید بیان داشت که مستنبط از ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی هیچ گونه تفاوتی میان دیه این دو وجود ندارد و در هر دو فرض مهر المثل قابل مطالبه است که نظرات مشورتی متعددی موید این نظر است اما اگر به عنف باشد علاوه بر مهرالمثل ارش البکاره نیز قابل مطالبه است.

همچنین در صورتی که پردهٔ بکارت به شکل حلقوی یا قابل ارتجاع باشد و دخول صورت گیرد، به جهت اینکه ازاله بکارت محقق نشده صرفاً مهرالمثل ثابت است نه ارش البکاره.

در فرضی که از بین بردن بکارت توسط پزشک در حین انجام امور پزشکی به صورت غیر عمد صورت گیرد در فرضی که وی مقررات و نظامات پزشکی را رعایت نموده باشد و مرتکب قصور و تقصیر یا بی احتیاطی و بی مبالاتی نشده باشد، مسئولیتی متوجه وی نمی‌باشد. در این فرض در صورت اخذ برائت توسط وی، بار اثبات قصور و تقصیر بر عهده مجنی علیه بوده و در فرض عدم اخذ آن، بار اثبات بر عهده پزشک است.

دیه ازاله بکارت بر عهده کیست؟

در صورتی که از بین رفتن پرده بکارت به نحو عمدی و یا شبه عمدی اعم از غیر عمد و خطا محض با توجه به تعاریف قانون مجازات اسلامی صورت گیرد، البته که از بین بردن پرده بکارت به صورت غیر عمد بسیار اتفاق نادری می باشد که ممکن است در اثر اصابت جسمی یا سانحه ای به شکل غیر عمد اتفاق بیفتد در هر حال مرتکب ازاله بکارت ضامن پرداخت آن است که دیه آن مهرالمثل می باشد که توسط کارشناسان با توجه به وضع زن تعیین می گردد .

علاوه بر این در فروضی که بزه زنا از طریق گواهی گواهان، علم قاضی و قسامه ثابت نمی‌شود، باز هم دیه مهر المثل قابل پرداخت است. ازاله بکارت توسط مجنون و غیر بالغ هم در حکم خطای محض است و دیه آن با عاقله (بستگان ذکور نسبی مرتکب مانند عمو) می باشد.

موعد قانونی پرداخت دیه ازاله بکارت چه زمانی می‌باشد؟

بر اساس قواعد کلی کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جرائم عمدی، مسئول پرداخت دیه مکلف است حداکثر ظرف یکسال قمری از تاریخ وقوع جرم دیه یا ارش مقرر را پرداخت نماید. ضمناً در رابطه با جرائم شبه عمدی حسب مورد ضامن پرداخت دیه یا ارش مکلف به پرداخت آن ظرف دو سال قمری است.

 

مفهوم مهر المثل چیست و چگونه تعیین می‌شود؟

مستنبط از ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی در صورتی که مهر المثل در حق یک زن ثابت شود، می‌بایست با لحاظ عوامل و فاکتورهای مختلف مهر المثل توسط دادگاه تعیین شود. از جمله فاکتورهای مذکور می‌توان به ویژگی‌های زن، برتری‌های وی در مقایسه با سایر افراد مشابه، حیثیت خانوادگی و شخصیتی اشاره نمود.

علاوه بر مورد فوق وفق قانون ممکن است در موارد دیگری یک زن مستحق مهر المثل گردد. مانند آنکه وفق ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی زوجه نسبت به فساد نکاح مطلع نباشد و با این حال مبادرت به نزدیکی نماید که در این صورت مستحق مهر المثل است.

همچنین بر مبنای ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی اگر مهریه در عقد نکاح درج نشده باشد و به عبارت دیگر مهر المسمی نباشد و زوج پس از وقوع نزدیکی نسبت به طلاق اقدام نماید، زوجه مستحق مهر المثل است. البته لازم به ذکر است که به منظور تعیین مهر المثل بایستی شرایط فوق الذکر را در زمان وقوع نزدیکی در هریک از موارد فوق ملاک تعیین قرار داد.

نتیجه گیری مبحث از بین بردن پرده بکارت دختران

باید بیان داشت که در قوانین متاسفانه تعریفی دقیق از ازاله بکارت نشده است و از این رو نظرات پزشکان قانونی عموماً در نظر گرفته می‌شود که عبارت است از خراشیدگی، ساییدگی و یا پارگی پرده بکارت که غالباً با خون مردگی و یا خونریزی خفیف همراه است.

علاوه بر مواد صدر الذکر، دو ماده در قانون مجازات اسلامی در خصوص رابطه نامشروعی که موجب ازاله بکارت می‌گردد وجود دارد و آن دو عبارت است از:

ماده ۶۵۸ و ماده ۶۵۹ که عبارت است از اینکه: در صورتی که ازاله بکارت صورت بگیرد و این ازاله به وسیله غیر همسر به جهت مقاربت و یا با هر وسیله دیگری که صورت. گرفته باشد و همچنین بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب مهر المثل خواهد بود.

البته اگر ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت زن انجام گیرد چیزی بر مرد ثابت نمی‌باشد. همچنین رضایت دختر نابالغ، مجنون، مکره که رضایت به زنا نداشته باشد، در حکم عدم رضایت او حساب می‌شود و مهر المثل به او تعلق می‌گیرد.

و اگر زدن پرده به شکل عنف و اکراه باشد علاوه بر مهر المثل ارش البکاره نیز باید پرداخت گردد.

در ماده بعد اشاره شده است که: زمانی که به موازات ازاله بکارت جنایات دیگری نیز صورت گرفته باشد، به عنوان نمونه شخص دیگر نتواند ادرارش را ضبط نماید، با در نظر گرفتن جنایات گاه دیه و گاه ارش تعلق می‌گیرد.

مهر المثل مذکور را قاضی تعیین می‌نماید و در این تعیین وی مسائلی همچون سطح خانوادگی، سن، شان اجتماعی و غیره را می‌بایست که در نظر داشته باشد.

دریافت وکیل

مرکز حقوقی راهکار با همکاری برترین وکلای متخصص و مجرب، مشاوره و وکالت در امور حقوقی و کیفری رو به عهده میگیره. برا دریافت و رزرو وقت مشاوره با شماره تلفن های 09128719258 و 09150806049 با ما در ارتباط باشید. مارا در شبکه های اجتماعی با ایدی rahkarlaw دنبال کنید.
راهکار وکیل همراه شما.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *