دادخواست اعلام بطلان شرط ضمن عقد|راهکار

دادخواست اعلام بطلان شرط ضمن عقد

دادخواست اعلام بطلان شرط ضمن عقد نكاحبه علت نامشروع بودن

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات زوج

خوانده: مشخصات زوجه

وکیل یا نماینده قانونی:مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یا موضوع و بهای آن: اعلام بطلان شرط ضمن عقد نکاح به علت نامشروع بودن به شرح متن

دلایل و منضمات دادخواست(مدرک):۱- دلیل سمت / وكالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲-فتوکپی مصدق سند نکاحیه ۳- ثانی دادخواست

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش … / دادگستری شهرستان …

سلام عليكم – احتراماً با اجازه و اختیار حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت ازناحیه خواهان به استحضار میرساند:

۱- به موجب عقد نكاح موضوع سند نکاحیه شماره / مورخ … تنظیمی دفترخانه شماره ……. زوجیت مابین صحابه دعوی محرز و مثبوت است.

۲- در ضمن عقد نکاح یاد شده شرط شده حق طلاق با زوجه (خوانده است).

۳- به موجب مستفاد از قانون مدنی منظور از شرط نامشروع شرط بر خلاف قوانین موضوعه کشوری است، چیزی که انجام آن غیر مشروع است در عالم حقوق انجام دادنش غیر مقدور میباشد و قانون از مشروط له برای انجام چنین شرطی حمایت نمیکند و چیزی را که قانون حمایت از آن ننماید حق محسوب | نمی گردد و در عالم حقوق بلاثر است و علم و جهل طرفین یا یکی از آنها به نامشروع بودن شرط تاثیری درخلافاین امر نمیکند چه شرط نامشروع اعم است از آنکه انجام امری باشد که قانون جرم شناخته است.

فلذا در ما نحن فيه به لحاظ شرط ضمن عقد نکاح پیش گفته این شرط از اقسام شرط نامشروع و بر حکم قانونی است چه بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی این مرد است که میتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد و چنانکه از مواد مربوط به طلاق معلوم میگردد اختیار زوج در طلاق «حکم» است و قابل انتقال و یا اسقاط نمی باشد و شرط مزبور نهایتاً بر خلاف قانون بوده و باطل است لکن مفسد عقد نکاحنمی باشد.

بناناً به مراتب و معنونه در فوق و استناداً به بند (۳) ذیل ماده ۲۳۲ ق.م. و مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی ،مدنی رسیدگی و استماع خواسته و در نفس امر اعلام بطلان به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحتاستدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *