نمونه دادخواست

نمونه دادخواست مطالبه خسارت
قوانین و مصوبات

نمونه دادخواست مطالبه خسارت|راهکار

دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادف رانندگی و منافع ممكن الحصول مشخصات طرفین خواهان: مشخصات خسارت دیده خوانده: مشخصات راننده مقصر وکیل یانماینده قانونی: مشخصات وکیل

ادامه مطلب »
دادخواست طلاق رجعی از ناحیه زوج
قوانین و مصوبات

نمونه دادخواست طلاق رجعی|راهکار

دادخواست طلاق رجعی از ناحیه زوج مشخصات طرفین خواهان: مشخصاتزوج خوانده: مشخصات زوجه وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای

ادامه مطلب »