نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند از پدر

مجله حقوقی

سلب حضانت فرزند از پدر چه زمانی اتفاق می افتد؟| نمونه دادخواست سلب حضانت پدر| مرکز حقوقی راهکار

امروزه اگر به دادگاهای حل اختلاف سری بزنید خواهید دید که مسئله‌ی حضانت فرزندان مسئله‌ای بااهمیتی تلقی می‌شود. حضانت به معنای حمایت و مراقبت از

ادامه مطلب »