محجوریت

محجور کیست؟|راهکار
مجله حقوقی

محجور کیست؟|راهکار

حجر به معنای بازداشتن و منع کردن است. از لحاظ حقوقی محجور به فردی اطلاق می گردد که از بخشی از تصرفات منع شده و

ادامه مطلب »