ساختمان

مجله حقوقی

چهاردیواری غیراختیاری|راهکار

آپارتمان واحد مستقلی است که در داخل ساختمان‌ چندطبقه‌، برای کار تجاری، اداری یا مسکونی خریداری یا اجاره می‌شود. با رشد و توسعه شهرنشینی، آپارتمان‌

ادامه مطلب »