ازدواج مجدد

حق حبس در دوران عقد
مجله حقوقی

حق حبس در دوران عقد|راهکار

در صورت استفاده زوجه از حق حبس در دوران عقد زوج حق درخواست ازدواج مجدد را خواهد داشت!!!! مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه باکره میتواند در

ادامه مطلب »