اذن در نکاح

اذن پدر در نکاح
مجله حقوقی

اذن پدر در نکاح|راهکار

ماده۱۰۴۳ قانون مدنی بیان میدارد که:نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر اوست و هرگاه پدر

ادامه مطلب »